Darmowa dostawa na następny dzień
Nowe dania!
Świeże promocje!
Previous
Next

Regulamin sklepu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy Supleo, dostępny pod adresem internetowym: www.supleo.eu, jest platformą teleinformatyczną umożliwiającą zawieranie Umów Dostawy na odległość jak również pozwalającą na świadczenie usług drogą elektroniczną, prowadzoną przez STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP:8952235795, REGON: 520496872, , dane kontaktowe: email: kontakt@supleo.eu (określanym dalej również jako: „Usługodawca”lub „Dostawca”).
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Umowy Dostawy oraz Usługi elektronicznej jest Dostawca (dane Dostawcy wskazano w pkt. 1.1 powyżej). Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak brak ich podania uniemożliwia realizację Zamówienia jak i korzystanie z Usług Elektronicznych. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania oraz żądania usunięcia. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili cofnięta.

Definicje:

 1. ANKIETA – wypełniany przez Klienta formularz online pozwalający na uzyskanie wywiadu medyczno – dietetycznego dotyczącego Klienta celem skomponowania zindywidualizowanego Produktu.
 2. DZIEŃ ROBOCZY – dowolny dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie Sklepu Internetowego umożliwiający złożenie Zamówienia, udostępniany Klientowi po wypełnieniu Ankiety.
 4. KLIENT – Usługobiorca, który zawarł Umowę Dostawy z Dostawcą.
 5. <KODEKS> – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).</KODEKS>
 6. KONSUMENT – Usługobiorca dokonujący z przedsiębiorcą, w tym z Usługodawcą, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. KONTO – funkcjonalność Sklepu Internetowego oznaczona indywidualną nazwą (identyfikatorem lub adresem email) i zabezpieczona hasłem podanym przez Usługobiorcę, zawierająca zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorców, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 8. PRODUKT – suplementy diety w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. 2017, poz. 149 ze zm.) spakowany na podstawie Indywidualnego zamówienia Klienta, , będący przedmiotem Umowy Dostawy między Klientem a Dostawcą.
 9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 10. SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: supleo.eu.
 11. DOSTAWCA, USŁUGODAWCA –STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP:8952235795, REGON: 520496872.
 12. UMOWA DOSTAWY – Umowa Dostawy obejmująca dostawę Produktu zawarta między Klientem, a Dostawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA– usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm., dalej również jako: „ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, (przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego), a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego.
 15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Usługobiorcy zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Dostawy Produktu, określające rodzaj i/lub liczbę Produktu oraz inne treści przewidziane prawem.

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
 2. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia, po uprzednim wypełnieniu Ankiety.
 3. Udostępnianie Regulaminu, Ankiety, Formularza Zamówienia, oferty Sklepu internetowego i Polityki prywatności.
 4. Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH:

Odpłatność:

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

 1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Ankiety oraz Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony. Umowa ta zostaje zawarta z chwilą skutecznego podania i zatwierdzenia przez Usługobiorcę swojego adresu poczty elektronicznej.
 3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej dostępu do Regulaminu, Formularza Zamówienia, oferty Sklepu internetowego i Polityki prywatności zostaje zawarta z chwilą, gdy Usługobiorca wyświetli stronę internetową Sklepu internetowego i zawierana jest na czas przeglądania strony tj. do czasu jej zamknięcia.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego:

 1. Komputer z dostępem do Internetu.
 2. Dostęp do pocztyelektronicznej.
 3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 3.5 i wyższej; Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej; Opera w wersji 10 i wyższej; Google Chrome w wersji 10 i wyższej.
 4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies.

Zobowiązania Usługobiorcy:

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Korzystanie z Usług Elektronicznych może wiązać się z typowymi zagrożeniami po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z Usług Elektronicznych polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania Internetu, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych, itp. Usługodawca korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej, zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych, co nie zwalnia Usługobiorcy z zachowania należytej staranności w korzystaniu z Internetu.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Warunkiem niezbędnych dostarczenia Raportu z wywiadu  na adres e-mail usługobiorcy jest wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę w celach marketingowych oraz przesyłania informacji, w tym informacji handlowych, drogą elektroniczną. Zgoda jest wyrażana poprzez skuteczne wypełnienie Ankiety i zaakceptowanie Formularza Raportu zdrowotnego, z zaznaczonym i wypełnionym polem „Akceptuję regulamin darmowej usługi raport zdrowotny”.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać cofnięta przez Usługobiorcę w każdej chwili poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [kontakt@supleo.eu] lub też pisemnie na adres: [ul. Zatorska 62A/4, 51-215 Wrocław ].

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY DOSTAWY

 1. Ogłoszenia, reklamy oraz inne informacje o Produktach zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy oraz właściwości, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Cena Produktu, podawana w trakcie składania Zamówienia, wyrażona jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz koszty dostawy.
 3. Cena Produktu, podawana w trakcie składania Zamówienia, jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.

Zawarcie Umowy Dostawy

 1. Celem zawarcia Umowy Dostawy niezbędne jest wcześniejsze złożenie Zamówienia przez Klienta, poprzedzone wypełnieniem Ankiety.
 2. Po złożeniu Zamówienia Dostawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie Zamówienia do realizacji, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem.
 3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie do Klienta wiadomości e-mail, która zawiera:
  1. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  1. Oświadczenie Dostawcy o otrzymaniu Zamówienia.
  1. Oświadczenie Dostawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty).
  1. Link do strony zawierającej niniejszy Regulamin.
 4. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4.4.3., dochodzi do zawarcia Umowy Dostawy między Klientem a Dostawcą.
 5. Umowa Dostawy zawierana jest jednorazowo.
 6. W ramach Umowy Dostawy Dostawca zobowiązuje się do dostarczania Produktu Klientowi na adres wskazany w Formularzu Zamówienia za określoną cenę.
 7. Dostawca na mocy zawartej Umowy Dostawy zobowiązuje się do dostarczania Produktu bez wad.

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Dostawca stosuje wyłącznie system płatności bezgotówkowych.
 2. Dokonanie płatności następuje poprzez użycie bramki płatniczej z funkcją płatności internetowych uprawniającą Dostawcę do obciążenia rachunku bankowego Klienta pełną należną kwotą z tytułu Umowy Dostawy.
 3. Klient zobowiązany jest zapewnić odpowiednie środki na koncie bankowym w terminie realizacji Umowy Dostawy.
 4. Klient jest zobowiązany poinformować Dostawcę oraz ustalić inny sposób realizacji płatności w przypadku gdy:
  1. Klient odwołał uprzednio skutecznie udzieloną w swoim banku zgodę na obciążanie rachunku.
  1. Środki na rachunku bankowym Klienta nie wystarczają na pokrycie pełnej kwoty transakcji polecenia zapłaty.
  1. Rachunek Klienta został zamknięty.

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Dostawca dokonuje dostawy Produktu poprzez kuriera (Paczka kurierska lub poprzez technologię paczkomatów).
 2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia, doliczane do ceny Produktu.
 3. Każdy termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 dni roboczych. Termin ten należy liczyć od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Dostawcy w danym miesiącu rozliczeniowym.
 4. W przypadku gdy Dostawca nie będzie w stanie zachować terminu dostawy Produktu, o którym mowa w pkt 6.3., niezwłocznie poinformuje Klienta o możliwym, najszybszym terminie dostawy.

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).
 2. Usługobiorca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@supleo.eu lub też pisemnie na adres: [Zatorska 62A/4, 51-215 Wrocław]. Wypowiedzenie Umowy po terminie 30 dni od dnia ostatniej płatności wedle pkt 5.1.2. Regulaminu skutkować będzie zrealizowaniem najbliższej zaplanowanej dostawy.
 3. W przypadku Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 4. W przypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 5. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Dostawy:

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Dostawcy wobec Konsumenta z tytułu niezgodności Produktu z Umową są określone w szczególności ustawą z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm., dalej również: „Ustawa o prawach konsumenta”).
 2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania (dalej również: „Reklamacja”) można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@supleo.eu lub też pisemnie na adres:Zatorska 62A/4, 51-215 Wrocław.
 3. W Reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko (ewentualnie firmę), adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn Reklamacji oraz sprecyzowane żądanie.
 4. Dostawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Reklamacji. Odpowiedź w sprawie Reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
 5. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@supleo.eu lub też pisemnie na adres: Zatorska 62A/4, 51-215 Wrocław.
 2. W Reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko (ewentualnie firmę), adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn Reklamacji oraz sprecyzowane żądanie.
 3. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu Reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie Reklamacji przez Usługodawcę.
 4. Rozpatrzenie Reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie Reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pisemnie, na adres wskazany przez Usługobiorcę.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY DOSTAWY

Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia jest:

 1. rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami,
 4. rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

WYPOWIEDZENIE UMOWY DOSTAWY

 1. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę w każdym czasie.
 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy może zostać złożone Dostawcy w formie pisemnej na adres: kontakt@supleo.eu lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Zatorska 62A/4, 51-215 Wrocław.
 3. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy uważa się za doręczone Dostawcy z chwilą jego odebrania przez Dostawcę.

100 % GWARANCJA ZWROTU PIENIĘDZY

 1. Klient ma prawo zażądać zwrotu pieniędzy w każdym czasie od momentu złożenia zamówienia, do momentu wyprodukowania produktu.
 2. Żądanie zwrotu pieniędzy odbywa się poprzez procedurę zwrotu pieniędzy.
 3. Uruchomienie procedury zwrotu pieniędzy następuje po kliknięciu przycisku Zwrot znajdującego się obok numeru zamówienia w zakładce „Płatności” na koncie klienta w Sklepie internetowym.
 4. Potwierdzeniem rozpoczęcia procedury zwrotu pieniędzy, jest zmiana statusu zamówienia z „W trakcie realizacji” na „Zwrócone”.
 5. Zwroty pieniędzy są realizowane w dniu roboczym następującym po dniu, w którym została uruchomiona procedura zwrotu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
 3. ZmianaRegulaminu:
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest w szczególności: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  1. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
 • Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.
  • W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta.

Rozstrzyganie sporów:

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Dostawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostają poddane pod rozstrzygnięcie właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 zezm.)ma

REGULAMIN KONKURSU SUPLEO – QUEST#1, ZWISANIE NA DRĄŻKU

1. Organizatorem konkursu jest firma STAR Sp. z o.o. , właściciel marki Supleo
2. Aby wziąć udział w konkursie należy:
a) przesłać film dotyczący jak najdłuższego zwisania na drążku lub innego punktu zaczepienia, trzymając się ręką lub dwoma rękoma. 
Nie można wspomagać się innymi partiami ciała lub paskami i innymi akcesoriami dodatkowymi. 
b) Wykonywane ćwiczenie nie może być wspierane przez inne osoby, niedozwolona jest jakakolwiek pomoc drugiej osoby.
c) Czas zwisu na drążku liczy się dla jednego pełnego zwisu, bez dotykania  ziemi nogami lub nogą, ilość zwisów i ich czas nie sumuje się.
d) Film z ćwiczenia należy przesłać na główny profil supleo. eu w komentarzu lub w wiadomości prywatnej na facebooku lub na e-mail kontakt@supleo.eu
e) Filmy akceptowane są do dnia xx.xxxx. Filmy przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 
f) mieć ukończone 18 lat. 
g) Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje regulamin konkursu oraz sklepu supleo.eu.
h) Regulacje RODO i bezpieczeństwo danych reguluje ogólny regulamin sklepu supleo.eu
3. Wybór zwycięzcy
a) Konkurs skierowany jest do mężczyzn i kobiet, którzy ukończyli 18 lat.
b) Zwyciężają dwie osoby,  jedna w kategorii mężczyzna, jedna w kategorii kobieta.
c) Zwycięzca wyłoniony zostanie spośród przesłanych filmików – wygrywa osoba, która najdłużej wytrzyma na w zwisie w powietrzu (kategoria czas)
d) Supleo zastrzega sobie prawo do otrzymania nieobrobionego surowego materiału wideo w celu weryfikacji jego oryginalności. Supleo oceni , czy film nie został zmanipulowany w celu poprawy wyniku czasowego. 
e) Oceną zajmie się jury Supleo, w którego skład wchodzi Zarząd Spółki Star Sp. z o.o. 
4. Nagrody
a) zwycięzca otrzyma  na wskazany adres e-mail voucher o wartości 150PLN na zakupy w sklepie supleo.eu.
b) Supleo zastrzega sobie możliwość nie wydania nagrody w przypadku braku udziału mniej niż dwóch osób w danej kategorii ( kobieta/mężczyzna). 
5. Regulacje i reklamacje
W kwiestiach spornych, należy zgłaszać się na kontakt@supleo.eu lub zgłosić sprawę w sądzie. 


Zapisz się do naszego newslettera

Bądź na bieżąco z premierami nowych produktów, ofertami specjalnymi oraz innymi ważnymi newsami.

Kontakt